Kdo jsme

O co usilujeme

Naše vize je, že je Centrum prevence Mandl vnímáno klienty i širší veřejností jako profesionální služba, která podporuje pozitivní změny v životech klientů.

Naším cílem je posílit u klienta důvěru v sebe a své schopnosti, žít život podle svých představ a v souladu s potřebami druhých a s ohledem na normy naší společnosti.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb, které jsou zakotveny v zákoně č.108/2006 Sb. o sociálních službách
 (§ 70).
 Sociální rehabilitace dle § 70 je „soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.“

Sociální rehabilitace může být poskytována tzv. formou ambulantní – tzn. že klienti dochází za pracovníky do zařízení nebo formu terénní – tzn. že pracovníci doprovází klienta do návazných služeb či jiných zařízení (úřadů apod.) nebo poskytují služby přímo u klienta doma.

Garantujeme

Při práci s klientem se řídíme našimi principy:

1. Pomáháme klientovi růst
S každým klientem pracujeme podle jeho individuálních potřeb, schopností a možností. Tzn. „stavíme“ na tom, co už klient umí, zná, dovede.

2. Respekt
Ctíme klienta bez souzení jeho chyb, minulosti či vzhledu. Vnímáme, že klient je expertem na svůj život.

3. Důvěra
Při práci klademe důraz na vztah mezi pracovníkem a klientem založeným na vzájemné důvěře.

Co nabízíme

 • Služby poskytujeme bezplatně.
 • Pracujeme s jednotlivci.
 • Můžete přijít Vy za námi nebo my za Vámi.
 • Naše spolupráce může trvat dlouhodobě i krátkodobě (v rozsahu pár schůzek i víc jak rok).
 • Pracovník s klientem se obvykle setkává 1x týdně.
 • Využíváme spolupráci s dalšími odborníky.
 • Máme příjemné „domácí“ prostředí, zařízené i pro děti.
 • Pracovník s klientem mluví o možnostech řešení jeho situace a nacvičují dovednosti k jejímu zvládnutí.

S našimi klienty pracujeme tak, aby:

 • se dokázali lépe zorientovat ve své situaci a získali na ní náhled.
 • si rozšířili paletu možností, jak situaci řešit.
 • spolupracovali s institucemi, které jim mohou být v dané situaci užitečné (např. úřady, školy, lékaři, návazné služby).
 • zažívali běžné mezilidské vztahy (s blízkými lidmi, v komunitě, se sousedy…).
 • uměli lépe pečovat o sebe, domácnost a své blízké.
 • dokázali v budoucnu podobným situacím předcházet, případně je řešit vlastními silami.